dreamsart – agencja reklamowa, prezentacje multimedialne, strony www, drukarnia » prezentacje multimedialne

prezentacje multimedialne

'art treść

'art artykuł

Tworząc prezentacje multi­me­dialne dbamy nie tylko o niebanalny projekt graficzny, ale przede wszystkim pracujemy nad funkcjo­nal­nością rozwiązań, tak by przeglądanie było intuicyjne i pozwalało skupić się na treści prezentacji, a nie na sposobie jej obsłu­giwania. Tworzona prezentacja jest kompilacją różnych mediów maksy­ma­li­zu­jących jej efektowność.

Prezentacje najczęściej są stosowane na targach branżowych, konfe­rencjach, szkoleniach
i w marketingu bezpo­średnim. W porównaniu do klasycznych stron inter­ne­towych, najważ­niejszą zaletą prezentacji multi­me­dialnych jest brak ograniczeń związanych z przepu­sto­wością łącza inter­ne­towego bądź też możli­wo­ściami samego komputera. Co więcej, cała zawartość może być odtwarzana liniowo, bez ingerencji człowieka, co też należy zaliczyć do zalet.

Elementy wykorzy­stywane do tworzenia prezentacji

.