dreamsart – agencja reklamowa, prezentacje multimedialne, strony www, drukarnia » strony www

strony www

'art treść

'art artykuł

Twój serwis inter­netowy to podstawa działań rekla­mowych w internecie, a zetem musi być spójny z przemyślaną strategią biznesową i marke­tingową Twojej marki. Tworzymy serwisy inter­netowe, począwszy koncepcji kreatywnej, przez archi­tekturę informacji, aż po kampanie reklamowe, zawsze skupiając się na potrzebach i oczeki­waniach klienta oraz posta­wionych celach bizne­sowych. Doradzimy na podstawie analizy rynku i twoich potrzeb jakie są niezbędne środki i narzędzia by osiągnąć zamierzone cele.

Realizacje dreams `art to starannie dopra­cowane, ciekawe koncepcje graficzne dopasowane do potrzeb strate­gicznych klienta i jego pozycji na rynku, uwzględ­niając cały zakres działań rekla­mowych jakie będą reali­zowane, skupiające się na efektywnym przekazie treści oferty, oferowanych produktów i usług.

Nasze doświad­czenie przekłada się na ergono­miczność i efektywność projek­to­wanych serwisów, czytelną archi­tekturę treści, logiczną strukturę i maksymalną użyteczność.

Proces tworzenia serwisu:

 1. Poznanie specy­fikacji firmy i potrzeb klienta
 2. Zbadanie pozycji rynkowej i ocena konku­rencji
 3. Analiza grupy docelowej
 4. Określenie specy­fikacji i koncepcji serwisu oraz działań promo­cyjnych
 5. Ustalenie strategii działania i terminów realizacji
 6. Przygotowanie koncepcji graficznej i struktury logicznej serwisu
 7. Opracowanie zawartości
  1. Przygotowanie treści
  2. Zdjęcia , multimedia
 8. Przygotowanie serwisu inter­ne­towego
  1. wdrożenie projektu graficznego
  2. zamiesz­czenie treści
  3. realizacja uwag i poprawek
 9. Publikacja serwisu
 10. Realizacja działań rekla­mowych

 

Nasi klienci zawsze mogą liczyć na pełne zaanga­żowanie, elastyczność i doradztwo w czasie reali­zowania serwisu inter­ne­towego, jak również podczas długo­trwałej współpracy przy działaniach rekla­mowych, nie tylko strony ,ale również komplek­sowego dbania o wizerunek Twojej firmy.

.