POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.
Postanowienia ogólne
Polityka Prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane.

Polityka prywatności prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą.
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DREAMS `art Studio Kreacji Wizerunku, Reklamy i Multimediów, ul graniczna 86, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 6.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług
Administrator danych osobowych
 1. DREAMS `art Studio Kreacji Wizerunku, Reklamy i Multimediów, ul graniczna 86, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do Ceidgcentralnej Ewidencji I Informacj O Działalności Gospodarczej pod numerem 377777/2010, NIP: 62 92 30 20 17, REGON: 241726799,  adres poczty elektronicznej: biuro@dreamsart.pl. („Administrator”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dotyczące użytkowników dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora działającego pod adresem www.dreamsart.pl  („serwis”).
 2. Administrator jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator wypełnia obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
Zbieranie danych
 1. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu zbierane są przez Administratora na dwa sposoby:
 2.  informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych proszeni są użytkownicy korzystający z formularzy kontaktowych bądź formularzy rekrutacyjnych, są to głównie imię i nazwisko oraz adres e-mail
 3. informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:
 4. informacje w dziennikach serwerów – serwery Administratora automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
 5. adres IP – każdy urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, na którego podstawie można m.in. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;
 6. pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), o których mowa w § 10 niniejszej Polityki Prywatności.
Cel zbierania danych
 1. Powierzone dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, przetwarzane są przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przez użytkownika bądź w celu rekrutacji.
 2. Administrator informuje, że może przetwarzać powierzone dane osobowe w swoim prawnie usprawiedliwionym celu polegającym w szczególności na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.
Prawa Administratora
 1. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług, w tym korzystanie z serwisu, od weryfikacji danych osobowych użytkownika.
 2. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych Administrator może wstrzymać świadczenie usług na rzecz użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 3. W przypadku niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w § 5 niniejszej Polityki Prywatności, bądź braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną. Zakres wymaganych danych jest wskazany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną na stronie serwisu.
Prawa użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych w serwisie.
 2. Użytkownik może zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych pisemnie, mailowo pod adresem: biuro@dreamsart.pl lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.
 3. Pozostałe prawa użytkownika zostały wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności użytkownik ma prawo do:
  1. kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych;
  2. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Udostępnienie danych
 1. Administrator, w celu świadczenia usług może w stosownych przypadkach udostępniać dane osobowe:
  1. pracownikom Administratora – w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy są oni należycie upoważnieni;
  2. podmiotom w ramach grupy kapitałowej do której należy Administrator – w celach związanych z obsługą użytkowników;
  3. osobom trzecim – jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora oraz partnerom handlowym zaangażowanym przez Administratora w celu zapewnienia usług;
  4. organom władzy publicznej, wymiaru sprawiedliwości bądź innym podmiotom – jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.
 2. Podając dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na przypadki udostępnień, o których mowa powyżej.
 3. W każdym przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3) powyżej, Administrator wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia Administratorowi danej usługi lub produktu.
Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
 1. Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
 2. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 3. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod tym linkiem.
 4. Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.
Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu
Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu
 1. Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.
 2. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
 3. Usługa Google Ads Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 4. Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.
Dobrowolność podania danych
 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawidłowych danych, a także ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku nastąpienia zmiany.
Pliki cookies
 1. Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z serwisu przez użytkowników w celu:
  1. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktowych lub rekrutacyjnych;
  2. danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia rozwijanie serwisu zgodnie z preferencjami użytkowników;
  3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 4. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Niemniej jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle bądź poszczególnych plików cookies. Zmiana domyślnych ustawień przeglądarki wiąże się z ryzykiem całkowitego bądź częściowego uniemożliwienia poprawnego działania serwisu.
 5.  Serwis może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te odpowiadają za prawidłowe działanie serwisu;
  2. pliki statystyczne – pliki te umożliwiają zbieranie informacji statystycznych związanych ze sposobem korzystania z serwisu;
  3. pliki funkcjonalne – pliki te umożliwiają zapamiętanie dokonanych przez użytkownika ustawień funkcjonalnych serwisu;
  4. pliki reklamowe – pliki te umożliwiają dostosowanie reklamy do zainteresowań użytkownika;
  5. pliki społecznościowe – pliki te odpowiadają za integrację serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Google+ etc.) z serwisem.
 6. Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępnych jest w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez serwis.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:
 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari”: https://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
 • Chrome”: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
 • Firefox”: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera”: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
 1. Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie
 1. Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:
  1. dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
  2. dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
  3. dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania
Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane w serwisie, nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Data ostatniej aktualizacji: 04.03. 2020 r.